Former Presbyters


Rev. Prabhu Chandramohan
Rev. Jayaseelan Davidraj
Rev. P. Abel
Rev. T. Vijayan
Rev. Jawahar Wilson Asir
Rev. Jacob Ravikumar
Rev. Christopher Rajendran
Rev. DV Karunakaran